Privacyverklaring cliënt

 

Hieronder treft u aan hoe De Nieuwe Arts omgaat met uw persoonsgegevens.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is De Nieuwe Arts (hierna: DNA) verwerkingsverantwoordelijke. DNA handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke De Nieuwe Arts

Adres :  Van Boshuizenstraat 12
Plaats:  Amsterdam
Telefoonnr.:  085-0653172
Mailadres:  info@denieuwearts.nl

De Nieuwe Arts heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. U kunt deze functionaris raadplegen voor al uw vragen omtrent privacy.

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

Naam FG          : Sander van de Molen (Mr. A.C.M. van de Molen CIPP/E)
Telefoonnr.      : 085 – 065 31 72
Mailadres         : FG@denieuwearts.nl

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Bij de aanvang van de dienstverlening (bijvoorbeeld een spreekuur in verband met verzuim bij uw werkgever, dan wel een consult op eigen verzoek) vragen wij u om persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook bijvoorbeeld naar uw eerste ziektedag en naam van uw werkgever. Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • het toevoegen van uw gegevens in ons geautomatiseerd systeem (Planningsagenda);
 • het uitvoeren van een spreekuur bij de (bedrijfs)arts;
 • het beheren van de daaruit voortvloeiende spreekuurverslagen;
 • het uitvoeren van vervolgactiviteiten op basis van de verzuim wet- en regelgeving;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Onze werkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op de advisering en ondersteuning van onze opdrachtgevers (uw werkgever) bij de verzuim en re-integratiebegeleiding van hun medewerkers alsmede het voorkomen van verzuim door preventie. Daarnaast ontvangen wij in sommige gevallen rechtstreeks persoonsgegevens van uzelf, dan wel verwerken wij op basis van (eigen) onderzoek aanvullende gegevens, zoals gegevens betreffende de gezondheid, beperkingen en mogelijkheden in relatie tot werk, alsmede resultaten van het arbeidsdeskundig onderzoek. De verwerking van gegevens betreffende de gezondheid geniet speciale aandacht. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe speciaal geautoriseerde medewerkers van DNA.

Op grond van goed werknemerschap en het meewerken aan de re-integratie bent u in sommige vallen verplicht gegevens aan DNA te verstrekken over uw gezondheid. Indien u geen gegevens verstrekt kan het zijn dat wij geen goed advies kunnen geven aan uzelf en uw werkgever. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen. Dit kan betekent dat uw werkgever hieraan arbeidsrechtelijke consequenties kan verbinden.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt DNA

De volgende persoonsgegevens worden door DNA verwerkt:

 •  Naam en geboortedatum;
 • Adres, plaats en telefoonnummer van zowel de woonplaats als een tijdelijke verblijfsplaats;
 • Geslacht, burgerlijke staat, geboorteland, nationaliteit;
 • Bedrijf/instelling, afdeling, functie, aard dienstverband, datum in-en uitdiensttreding;
 • Personeelsnummer, Burger Service Nummer;
 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van huisarts en overige behandelaars;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Resultaten van incidentele en periodieke gezondheidstoetsen;
 • Gegevens voortvloeiend uit het spreekuur;
 • Gegevens voortvloeiend uit de ziekmelding door de werkgever en de daarop aansluitende eigen verklaring;
 • Gegevens voortvloeiend uit huisbezoek;
 • De belastbaarheid in relatie de belasting in werk;
 • Voorgestelde –en getroffen re-integratiemaatregelen en aanpassing van de arbeidsomstandigheden;
 • Overige gegevens nodig t.b.v. de re-integratie (waaronder de re-integratiemogelijkheden);
 • Resultaten van overleg met de werkgever, behandelaars, uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid en verzekeringsmaatschappijen;
 • De werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is;
 • De verwachte duur van het verzuim;
 • De mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
 • De eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie betrokkenen moet treffen.

Deze persoonsgegevens verwerkt DNA voor de volgende doelen

 1. Medische keuringen, waaronder aanstellingskeuringen.
 2. Begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers (ziekteverzuimbegeleiding).
 3. Re-integratie van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 4. De arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen.
 5. Het uitvoeren van een consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 sub c Arbowet.
 6. Arbeidskundige onderzoeken.
 7. Trainingsdoeleinden.
 8. De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.
 9. Juridische procedures waarbij DNA betrokken is. 

Online consulten

DNA heeft een mogelijkheid voor het houden van online medische en niet medische consulten. Hiervoor gebruiken we een veilig platform dat voldoet aan de eisen van de AVG en dat goed beveiligd is. DNA gebruikt hiervoor Teams. Dit is applicatie van Microsoft. Microsoft beschikt over een ISO 27001 certificaat. Bij het online videoconsult wordt er alleen gebruik gemaakt van een (live)stream. DNA heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Microsoft. 

Rechtsgrond voor de verwerking

De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken, vindt zijn grondslag in artikel 6 en artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede artikel 30 lid 1 van de Uitvoeringswet AVG. De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Overige situaties waarin wij buiten deze grondslag gegevens nodig hebben, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Zoals bijvoorbeeld bij het opvragen van medische informatie bij uw behandelaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen DNA wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. 

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de processen en systemen van DNA. DNA maakt hierbij gebruik van de verwerker Planningsagenda. DNA heeft met Planningsagenda een verwerkersovereenkomst afgesloten. De persoonsgegevens worden verwerkt binnen de EU. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden, zoals uw behandelaar, het UWV, een verzuimverzekeraar, re-integratiebedrijven en providers.  Deze verstrekking is gebaseerd op ofwel een wettelijke grondslag, dan wel uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijnen

DNA zal de persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Medische dossiers worden twintig (20) jaar bewaard na de laatste verwerking, tenzij de betrokkene eerder vraagt om verwijdering. Re-integratie dossiers kennen geen wettelijke bewaartermijn en worden twee (2) jaar na afronding van de verzuimbegeleiding en/of het re-integratietraject verwijderd tenzij daaraan een medisch dossier of dossier werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten is gekoppeld. De betreffende persoonsgegevens worden na ommekomst van de termijn binnen een jaar uit het bestand verwijderd en vernietigd. De wettelijke grondslagen voor de bewaartermijnen vinden hun grondslag in artikel 7:454 lid 3 BW, artikel 7:446 lid 4 jo artikel 7:464 lid 2 BW, alsmede de Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens d.d. 23 februari 2016 ‘de zieke werknemer’.

Hoe worden persoonsgegevens door DNA beveiligd?

DNA heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te garanderen dat de persoonsgegevens:

 • Juist, actueel en nauwkeurig zijn;
 • Adequaat zijn beveiligd tegen verlies of enige mate van onrechtmatige verwerking.

Hierbij geldt als uitgangspunt het normenkader NEN 7510.

Uw rechten

U heeft als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heeft u het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Tevens kunt u gegevens overdragen aan een derde. U kunt een verzoek hiertoe indienen door uw wensen kenbaar te maken aan De Nieuwe Arts via [hyperlink medisch@denieuwearts.nl]medisch@denieuwearts.nl. Zie voor een uitgebreide omschrijving van uw rechten het document ‘Privacyreglement’ van DNA.

Actueel houden van uw persoonsgegevens

Wij houden uw persoonsgegevens graag actueel. Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn, stuur dan een verzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw legitimatiebewijs naar via medisch@denieuwearts.nl (waarbij bepaalde zaken zoals BSN en foto onleesbaar mogen worden gemaakt / u kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de App ‘KopieID’ van de Rijksoverheid). De kopie wordt direct na vaststelling van uw identiteit verwijderd. Wilt u niet dat wij op deze manier uw identiteit vaststellen, dan kunt u bellen voor het maken van een afspraak op 085-0653172.
U ontvangt binnen maximaal een maand een reactie op uw verzoek.

Toestemming

Wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven een bepaalde verwerking uit te voeren, dan kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door een klacht hierover in te dienen (zie procedure op website). Ook kunt u op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 070 – 888 500, via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, of via het websiteformulier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap. Tevens kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter. Wij stellen het op prijs altijd eerst een klacht in te dienen bij DNA, dan wel de FG van DNA. De FG is bereikbaar via FG@denieuwearts.nl.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze Privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.